Консултант подбор

Human Capital Store търси Консултант подбор

Фокусът на тази позиция е да работи по различни проекти по подбор, както и да създавапредложения за подобряването на предоставените услуги към дадена организация. Консултантът има важна роля при изпълнението на целите, заложени във визията на Human Capital Store, но не изискваме опит в тази сфера. Позицията работи по различни проекти, чиито дейности са описани по-долу.

Дейности извършвани от консултанта:

 • Установяваненаизискваниятазанабиранечрезизучаваненаорганизациятаи обсъждане на конкретнитенужди;
 • Разработване и прилаганенацялостнастратегиязанабиране и подбор;
 • Управление на процес по подбор /създаване на обява; селекция по документи; провеждане на интервю; тестване и др./;
 • Постоянна комуникация с кандидати, партньори, доставчици;
 • Работи съгласно установените стандарти, стратегии и политики;
 • Анализира и предлага своите препоръки за промяна и/или подобрение на дадена услуга/процес;
 • Изготвяне на седмични и месечни отчети, по отношение на собственото си представяне;
 • Осигурява своята експертиза в при стартиране на бъдещи проекти.

Нужни качества с ДА:

 • Възприема бързо нова информация;
 • Можеда работи самостоятелно по проектите, за които ще отговаря;
 • Лесно се адаптира към промени;
 • Има добър изкази грамотен писмен български език;
 • Му/ѝ стиска да вземерешение в ситуация, която го изисква;
 • Може да определя своите приоритети правилно;
 • Има поне една година опит с административни дейности.

Нужни качества с НЕ:

 • Mу/ѝ е проблем да комуникира с представители на различни възрасти, характери, социално положение;
 • Oсъжда хора, с които работата го/я среща;
 • Се отказва, когато среща съпротива;
 • Се свени да изрази своето критично мислене.

С какво можем да Ви спечелим:

 • Работа по различни проекти;
 • Заплата съставена от две части /основна + бонус, който е резултат от постигнатите резултати/;
 • Работно време, което да е в баланс с личен живот/за да се извършват работните задачи не е необходимо да се започва работа в 09:00ч./;
 • Работа имаме доста, но работните часове – 4, 6 или 8 на ден избирате Вие;
 • Разгръщане на потенциала в области, в които консултанта има желание да работи и се чувства силен;
 • Открита /понякога до болка/ комуникация между екипа.

Можедакандидатствате, катониизпратитеавтобиографиятаси.

Human Capital Store притежавалиценззапредоставяненапосредническиуслугиномер : 1783/ 30.09.2014.

Услугитекъмкандидатитесабезплатни.

УведомявамеВи, чеданните, коитонипредоставите, сеобработват и съхраняват в съответствие с изискваниятана ЗЗЛД и подлежатнаспециаленрежимназащита.

Целите, за които ще използваме Вашите данни са:
– да Ви бъдем полезни при намирането на нова и/или по-добра работа, стаж или друга форма на заетост;
– да Ви изпращаме съобщения по имейл, телефон, социални мрежи, регулярна поща.

  Прикачи файл:

  [recaptcha]