Системи за оценка и мотивация

 

Като специалисти в областта на управлението на служители, ние знаем, че всеки служител има нужда поне веднъж годишно да бъде оценен и признат като професионалист в дадената област от ръководителя си. Именно когато се почувства значим и признат на база на професионалните си постижения, служителят дава всичко от себе си в работния процес, а това води до повишаване на неговата продуктивност и подобрява общите професионални постижения на целия екип.

Именно с тази цел ние, екипът на Human Capital Store, изграждаме и внедряваме системи за оценка и мотивация на служителите в организацията. Системите за оценка са изградени на базата на балансирани карти за оценка на личните и професионални умения на всеки служител. Разполагаме със знания и опит, базирани на многобройни проекти за стимулиране на постигане на лични и организационни цели, непарични бонуси и стимули, допълнителни социални придобивки и различни други инструменти, които ще доведат до постигането на значително по-добри резултати както при индивидуалното, така и при екипното професионално представяне. Прилагането на системите за мотивация и оценка включва и обучение на служителите с цел достигане на оптимални резултати в работата.

Целите на предлаганите дейности по обучение и развитие на служителите са: Придобиване на нови и развитие на съществуващите умения и знания и развитие на потенциала на всеки служител в съответствие с изискванията на конкретните служебни задължения. Това гарантира постигането на адаптивност на служителите, както и значително повишаване на индивидуалните и колективни конкурентни предимства.

Освен очевидните първични ползи за служителите, които включват подобряване на изпълнението на служебните задължения и работата в екип, чрез системите за оценка и мотивация се постигат и други вторични резултати- например, повишаването на удовлетворението от работния процес и личната мотивация, възлагането на възможност за делегирането на по-сложни задачи на служителите, развитие на новаторско мислене и креативност, развитие на ръководни способности и качества и други.

Планирането и реализацията на методите за оценка и стимулиране на служителите е предпоставка за успешното осъществяване на крайната дейност на организацията.

Системите за оценка са насочени към подобряване на уменията на хората в компанията и подготовка на служителите за допълнителна отговорност и издигане в йерархията. За да се повиши ефективността на служителите, организацията трябва да възнаграждава примерите за професионално поведение.Това е същността на системите за оценка и стимулиране на персонала.

Системите за оценка и мотивация си служат с два типа стимули – материални и нематериални. Към материалните стимули се причисляват – материално поощрение чрез бонуси и премии, професионално повишение и преквалификация, социални придобивки или други материални награди под формата на ваучери, ваканции и други.

Нематериалните стимули включват похвали, награди за порфесионално представяне, включване в програми за обучения и други.

За да бъде ефективно реализирането на системите за оценка и мотивация, оценяването трябва да е умело балансирано между набиране, селекцията и назначаването на нови кадри и обучението и развитието на старите.

Всичко това има предимства, защото кара хората да се чувстват сигурни в своето положение и така те могат да дадат повече от себе си за развитието и прогресирането на фирмата.

Оценяването на персонала има за цел да оптимизира ефективността на работата, чрез по-добра организация на служителите, чрез идентифицирането на талантите, потенциала за развитие, способностите и професионалните им умения .

Процесът за оценка помага и на самите служители да осъзнаят по-добре своята роля и място в компанията, за да отговорят по-пълно на нуждите на организацията, като непрекъснато подобряват своята квалификация и умения.

Освен всичко това, системите за оценка и мотивация на служителите ще спомогнат за повишаване на мотивацията за екипна дейност. Чрез тяхното  внедряване, хората, благодарение, на които съществува Вашият бизнес, ще дават всичко от се себе си в работния процес. А това е основният критерий, за да се разгърне потенциалът за развитие на всяка организационна структура.

 

    Прикачи файл:

    [recaptcha]