Над половината младежи у нас не работят по специалността си

Повечето млади хора смятат, че са материално задоволени, намират относително лесно работа, но повечето не работят по специалността си. Това са част от изводите в годишния доклад за младежта, разгледан на правителственото заседание. Докладът представя информация за социално-икономическото положение на младежите през 2016 и предприетите мерки за тяхното развитие от страна на държавните институции.

За изготвянето на доклада по поръчка на Министерството на младежта и спорта е реализирано специално национално представително социологическо проучване на тема ,,Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите хора в страната“, реализирано от изследователски център „Тренд“ през 2017, пише economy.bg

Въз основа на данните и представения анализ по отношение на отделните сфери от живота на българските младежи, се очертават следните основни изводи:

– над 70% от младите хора смятат, че средствата им са достатъчни за пълноценно хранене, закупуване на облекло, закупуване на обувки, заплащане на електрическа енергия и закупуване на лекарства;

– 98% от българските младежи имат мобилни телефони, 87% притежават компютър, а 92 на сто имат достъп до интернет у дома;

– над 50% от българските младежите смятат, че в населеното място, където живеят, получават добро образование, а над 60% заявяват, че има начини да разнообразяват ежедневието си;

– работещите млади в по-голям дял са доволни от настоящата си работа. Основната причина за смяна на работното място се явява ниското заплащане – при 30% от младежите;

– позитивна картина се отчита по отношение на оценката за намиране на работа. Близо 50% посочват, че са намерили лесно настоящата си работа. Това, което се отчита като негатив е, че 54% не работят по специалността си;

– по отношение на здравословния начин на живот и практикуването на спорт са отчетени следните резултати – 32% е делът на младежите, които се занимават със спорт, а 66% – не. Тук оказва влияние типът населено място – в столицата и в областните градове фитнес залите са предпочитано място за спорт, докато в малките населени места и селата основно спортни дейности се извършват навън или у дома;

– по отношение на гражданската активност и в частност участието на младежите в различни организации, данните са следните – 73% не членуват в такива организации, което представлява известно намаление, в сравнение с предишни години. Най-много са членуващите в спортни клубове (14,5%), следвани от младежите, участващи в благотворителни/хуманитарни организации. Близо 50% от българските младежи гласуват на изборите.