Колко печели, колко и за какво харчи българинът?

За последните десет години (2008 – 2017 г.) общият доход средно на лице от домакинство в България се увеличава 1,6 пъти. През 2017 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 5 586 лв. и нараства с 8.1% спрямо предходната година, показват данните на Националния статистически институт, пише money.bg

Доходи на домакинствата

Реалните доходи на домакинствата нарастват с 5.5% през 2017 г. в сравнение с 2016 г., като най-висок е индексът на реалните доходи спрямо 2011 г. – 142%.

За последните десет години са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинство:

  • Доходът от работна заплата през 2017 г. е 3 038 лв. и се увеличава с 8.2% спрямо 2016 г., а нарастването му в сравнение с 2008 г. е с 67.3%;
  • Доходите от пенсии за последната година са 1 479 лева. Те нарастват с 3.3% спрямо 2016 г. и с 82.6% в сравнение с 2008 година;
  • Доходите от самостоятелна заетост през 2017 г. са 377 лв., или с 18.2% повече в сравнение с 2016 г., и нарастват с 38.6% спрямо 2008 година;
  • Доходът от трудова дейност извън работната заплата за последната година е 129 лв. и намалява спрямо 2016 г. с 14.0%, а в сравнение с 2008 г. намалението е 24.6%;
  • Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) през 2017 г. са 187 лева. Те се увеличават с 4.5% спрямо 2016 г. и с 35.5% в сравнение с 2008 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е работната заплата. През 2017 г. той е 54.4%, което е с 0.1 процентни пункта повече в сравнение с 2016 г. и с 2.5 процентни пункта -спрямо 2008 година.

Доходите от всички социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) формират 29.9% от общия доход на домакинствата през 2017 година.

През 2017 г. относителният дял на доходите от самостоятелна заетост в общия доход на домакинствата e 6.7% и се увеличава с 0.5 процентни пункта в сравнение с 2016 г., но намалява с 1.1 процентни пункта спрямо 2008 година.

Разходи на домакинствата

През 2017 г. българските домакинства са изразходвали 5 217 лв. средно на лице, което е с 9.7% повече в сравнение с 2016 година. За периода 2008 – 2017 г. разходите на домакинствата се увеличават 1.6 пъти.

Относителният дял на потребителския разход от общите разходи на домакинствата намалява от 85.3% през 2008 г. на 82.0% през 2017 година.

През периода 2008 – 2017 г. по групи разходи се наблюдават някои промени, по отношение на:

  • Изразходваните средства за храна и безалкохолни напитки през 2017 г. са 1 573 лв. средно на лице от домакинство, или със 7.4% повече спрямо 2016 г. и с 31.7% – в сравнение с 2008 година;
  • Разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома) за последната година са 987 лева. Те нарастват с 15.3% в сравнение с 2016 г., а спрямо 2008 г. се увеличават със 74.7%.
  • За транспорт и съобщения през 2017 г. са похарчени 576 лв., което е със 7.3% повече от 2016 г. и с 54.4% – спрямо 2008 година;
  • През последната година разходите за данъци и социални осигуровки средно на лице от домакинство са в размер на 648 лв. и се увеличават с 16.3% в сравнение с 2016 г., а спрямо 2008 г. нарастват близо 3 пъти.

През 2017 г. относителният дял на разходите за храна от общия разход е 30.1%, което е с 0.7 процентни пункта по-малко в сравнение с 2016 г. и с 6.5 процентни пункта – спрямо 2008 година.

Делът на разходите, свързани с жилището, нараства през 2017 г. спрямо 2016 г. с 1.0 процентен пункт, а в сравнение с 2008 г. увеличението е с 1.7 процентни пункта.

Разходите за данъци и социални осигуровки са 12.5% от общия разход през 2017 г., което е с 0.8 процентни пункта повече в сравнение с 2016 г., а увеличението спрямо 2008 г. е с 5.7 процентни пункта.

През периода 2008 – 2017 г. делът на разходите за транспорт и съобщения в общия разход е около 11%.