Организационно консултиране

Съгласете се с нас, от Human Capital Store, че ефективността на работата на Вашата организация винаги опира до организационната политика спрямо човешкия капитал. Тук можем да Ви бъдем от помощ!

Като професионалисти в областта на човешкия капитал, нашата роля е да разберем как функционира Вашата компания, кое е това, което искате да промените в нея и това, което бихте запазили, тъй като в момента работи ефективно.

От една страна, можем да погледнем като страничен наблюдател с цел да Ви помогнем да анализирате моментната картина, а направеният анализ да бъде обвързан с визията и стратегията на Вашата компания.

От друга страна, ще Ви помогнем да дефинирате обхвата на предстоящата промяна и да построите приоритетно стъпките, които сте готови да предприемете. След което ще Ви съдействаме за осъществяването на набелязаните промени.

Като част от процеса на организационно консултиране, ще укрепим комуникацията в компанията Ви, ще изготвим и подпомогнем осъществяването на тренинг планове, организационното преструктуриране, промяната на културата в организацията и всички произтичащи от това дейности.

Тези дейности са свързани с управление на човешкия капитал, но не се изчерпват само с този аспект от функциониране на Вашата организация.

Защото организацията и управлението на хората в нея са свързани с редица други области от организационното функциониране като маркетинг, обслужване на клиенти, връзки с обществеността, производствени и административни процеси. Подобряването на процесите по управление на служителите оказва положителни резултати и върху изброените аспекти от съществуването на организацията.

Като цел на професионалното организационно консултиране, което Human Capital Store предлага като услуга, се обосновават, насочват и съпровождат процеси и дейности, както и се формулират самите решения на проблемите, които са свързани с ефективното функциониране на компанията, управлението, работата със служителите, препоръчването на съответните мерки и помощта за успешната им реализация.

Организационното консултиране ще подобри както качеството на работния процес, така и качеството на управление, ще повиши ефективността на всеки служител и ефективното функциониране на организацията като цяло.

Конкретните области на организационното консултиране акцентират върху създаване и оптимизация на най-важните умения, които са нужни на хората в компанията, процесите на лидерство, ръководенето на екипи, обслужването на клиенти, процесите за вътрешна и външна организационна комуникация, стратегиите за развитие на човешкия капитал, делегирането на права и задължения, целеполагането, обратната връзка и други.

Организационното преструктуриране включва процеси, при които се анализират и коригират йерархични и функционални позиции. Други съпътстващи процеси са оптимизацията на позициите в екипа, създаването на правилници за вътрешен ред, създаването на норми на поведение с клиенти и формиране на ръководство за работа по предписаните и дефинирани функции.

Организационното консултиране провежда оценка на служителите, техните компетенции, представянето им в работна среда и стиловете на лидерство.

Благодарение на нашия дългогодишен опит във всички аспекти на сферата на управление на служителите, можем да създадем специално предназначени за Вашата организация програми за внедряване на обучителен подход в компанията, или да внедрим програми за таланти, за менторство, системи за измерване на удовлетвореността и ангажираността на служителите.

Имаме ресурси да интегрираме методи за оценка на представянето на служителите в контекста на краткосрочните и дългосрочни корпоративни цели. Във всяко едно от тези направления се провеждат индивидуални и екипни интервюта и срещи, като след това се анализират съществуващите в организацията формални и неформални процеси, докато дефинираме всички аспекти от цялостната организационна картина.

След анализа на получената информация ще създадем нови процеси или ще оптимизираме наличните, като ще анализираме и измерим удовлетвореността на служителите, както и устойчивостта  и ефективността на внедрените промени.

За да бъде успешен всеки бизнес се изискват не само навременни, стратегически управленски решения, но и анализ на резултатите от взетите решения.

Ние бихме могли да Ви помогнем не само да разширите бизнеса си, но и да координирате задачите на всеки отдел, за да бъдат постигнати по-добри организационни резултати. Ако срещате проблеми при откриването на различни начини за мотивация на отделните групи служители и търсите алтернатива за значително подобряване на резултатите на фирмата си, не се колебайте да потърсите професионалните услуги на нашите експерти. Гарантираме Ви пълна конфиденциалност и независима обективна оценка.

 

    Прикачи файл:

    [recaptcha]