Средната заплата расте с над 10% през последното тримесечие на 2017 г.

Средната месечна работна заплата в България нараства с 10,6% през четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Образование“ (18,5%), „Други дейности“ (14,5%) и „Административни и спомагателни дейности“ (14,4%), съобщи Националният статистически институт (НСИ), цитиран от investor.bg. Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2017 г. е 1 084 лв., за ноември –  1 078 лв., и за декември – 1 123 лева.

Средното възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 1 095 лв. и се увеличава спрямо третото тримесечие на 2017 г. с 5,6%. Най-сериозни са ръстовете в секторите „Образование“  (19,2%), „Операции с недвижими имоти“ (7,7%), и „Други дейности“ (6,2%).

Най-високи са заплатите в следните сектори през четвъртото тримесечие на 2017 г.: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 2 448 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 808 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ – 1 783 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 647 лева;
„Други дейности“ – 789 лева; „Строителство“ – 847 лева. През четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 10,2%, а в частния с 10,8%. По предварителни данни на НСИ наетите лица към края на декември 2017 г. намаляват с 34 хил., или с 1,5%, спрямо края на септември 2017 г., като достигат 2,28 милиона.

Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 12,1%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 12%, и „Операции с недвижими имоти“ – с 5,1%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 1,9%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 22,2 и 17,3%.

В края на декември 2017 г. в сравнение с края на декември 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 5,4 хил., или с 0,2%.

Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“ – с 3,2 хил., и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 2,2 хил., а най-голямо намаление – в „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 2,9 хил.

В процентно изражение увеличението е най-значително в „Административни и спомагателни дейности“ (2,8%) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (2,1%), докато най-голямо намаление е регистрирано в „Операции с недвижими имоти“ (2,8%).